DEMANTI POROČILA O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU V TOVARNI ROG

Poslal-a ggobec2, Ned, 09/09/2007 - 16:49

Zapisnik inšpektorata je v celoti povzet in zapisan v neokrepljenih črkah. Vse okrepljene opombe so opombe Skupščine začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog (vključujejo zapisnik zdravstvene inšpekcije).

ZADEVA: DEMANTI POROČILA O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU V TOVARNI ROG, Trubarjeva 72, z dne 20.7.2007

Tržni inšpektorat
Vilharhjeva 33
Številka: 900-458/2007- -11010
Datum: 28.8. 2007-09-10

Dne 20.7.2007 je bil na pobudo Tržnega inšpektorata RS opravljen inšpekcisjki pregled v zapuščenih objektih bivše tovarne ROG, na naslovu Trubarjeva 72, Ljubljana, v povezavi s prijavo o opravljanju pridobitnih dejavnosti. Pri inšpekcijskem pregledu so sodelovali gradbena inšpektorica, zdravstvena inšpektorica, dva tržna inšpektorja in trije policisti PP Ljubljana-Center. Ob prihodu je bilo ugotovljeno, da je na vhodnih vratih na dvorišče v opuščene objekte tovarne ROG obešeno vabilo na »Ogenj, ples in živo muziko ob 20.30 – vstop je prost, dvorišče tovarne Rog.
Objekt varuje varnostnik varnostne službe VALINA d.o.o., ki je povedal, da se na tem naslovu dogajajo koncerti in da je bil za 20.7.2007 napovedan koncert ob 20.30 uri.
Pri pregledu so poleg inšpektorjev in policije sodelovali Beširovič Irfan, Bojičič Marko – direktor, ki upravlja z objekti bivše tovarne Rog in Košir Aleš.

Vsi trije uporabniki Roga so se identificirali z osebnim dokumentom. Njihova imena se pravilno glasijo: Beširević Irfan in Bojičić Marko.
Z objekti tovarne Rog upravlja skupščina začasnih uprabnikov in uporabnic Roga na rednih tedenskih skupščinah ob torkih ob 17ih, kar je Bojičić Marko tudi pojasnil inšektorici ob legitimaciji.

Pojasnijo in podajo izjavo na zapisnik, da urejajo pogodbena razmerja z MOL – pogodba naj bi bila že podpisana s strani MOL.

Nihče ni podal izjave ali trdil, da je pogodba že podpisana, ampak da je v postopku podpisovanja.

Ob natačnem pregledu objektov tovarne ROG se je ugotovilo sledeče:

objekti so v razpadajočem stanju, stopnišča, ki vodijo v nadstropja so brez zaščitnih ograj in poškodovana, notranji ometi odpadajo, stekla na oknih so večinoma razbita, ni wc-jev.

Pregled je trajal približno eno uro, med 20.30 in 21. 30. Med 21.30 in 22.00 uro so v temi, ob siju policijskih baterijskih vložkov, sestavljali zapisnik. Lahko predvidevamo, da je bilo v času pregleda že precej temno in da se v roku ene ure in v poltemi ne da narediti natačnega pregleda niti osrednje stavbe, ki sama meri 7000 m2, kaj šele ostalih pomožnih objektov, ki se tudi največ uporabljajo.
Obe uporabni stopnišči sta zaščiteni z zaščitno ograjo.
Vsi pomožni objetkti so bili prebeljeni (nekateri večkrat), prav tako drugo nadstropje in funkcionalni deli tretjega nadstropja (ateljeji in plesni studio).
Večina stekel iz notranjega dvorišča Roga ni razbita, prav tako velika večina stekel pomožnih objektov. Stekla so večinoma razbita le na strani Ljubljanice v pritličju (zraven ceste).
V Rogu se delujoče samitarije nahajajo v:

Socialni center 1 školjka
Galerija Kljub vsemu 1 in pisoar
Galerija 27 1 školjka
Dvorana vzdihljajev 4 školjke in 2 pisoarja
Art of living 2 školjki
Pritličje srednje stavbe 1 školjka
Samorog 1 školjka
Drugo nadstropje 2 školjki
Prvo nadstropje (ob obisku inšpekcije, pred požarom) 1 školjka

v nobenem od objektov ni elektrike, za svoje potrebe elektriko pridobivajo iz agregata (ki je bil v času inšpekcijskega nadzora pokvarjen), voda se nahaja le v glavni stavbi tovarne, v koncertni dvorani in ostalih objektih vode ni.

Električna napeljava (za potrebe snemanja filma v produkciji RTVSLO, ki jo je odobrila MOL) je razpeljana po večini uporabnih površin.
Vodovodna napeljava se prav tako nahaja v vseh pomožnih objektih (razen v hiški, ki vodi v klet) in po vsej glavni stavbi.

higienske razmere so nevzdržne

Zapisnik zdravstvene inšpekcije, dne 23.5. 2007, ki navaja, da so stavbe, ki so v uporabi, v zadovoljivem higienskem stanju.

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33

Šifra:

ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

Zapisnik o izvedenem inšpekcijskem pregledu, sestavljen v (kraj) Ljubljani , dne 23.5.07 pri TOVARNA ROG, Trubarjeva 72, Ljubljana

Pregled se je pričel ob 12.30 uri.
Uradane osebe, ki so opravile inšpekcijski pregled: DAMJANA ŠURBEK-ZIRS

Prisotni pri pregledu: IRFAN BEŠIREVIĆ-prisoten pri pregledu

INŠPEKCIJSKI PREGLED JE BIL OPRAVLJEN Z NAMENOM PREVERJANJA SPOŠTOVANJA ZAKONODAJE, KI UREJA PODROČJE:
-nalezljivih bolezni

stran 1 od 2

UGOTOVITVE: Opravljen uradni insp. pregled na podlagi pritožbe zoper varstveno higiensko stanje na celotnem področju bivše tovarne Rog, ki se sedaj uporablja kot prostor za izvedbo kulturnih prireditev.
V času prireditev je bilo ugotovljeno, da so stavbe, le v katerih se izvaja kulturne prireditve v zadovoljivem higienskem stanju (SOCIALNI CENTER, KLJUB VSEMU (galerija), DVORANA (koncertna) Vzdihljajev, ART OF LIVING (yoga, dihalne vaje), GLAVNA STAVBA (akrobatska skupina), CIRKULACIJA skupina - umetnost, SKEJTERJI, RAZSTAVNI PROSTOR 27, ROGOVSKI BAND, OTROŠKO GLEDALIŠČE - v pripravi).
V glavni stavbi se v vseh nadstropjih nahajajo prostori (računalnški prostor v pripravi, sejna dvorana, plesna dvorana...) ki so vzdrževane in po izjavi prisotnega bo odvoz odpadkov, ker se trenutno nahajajo v stavbi, naslednji ponedeljek.
Po izjavi prisotnega imajo v vseh prostorih napeljavo vode in na voljo su tudi sanitarije za obiskovalce, ki pa v času pregleda, zlasti v glavni stavbi, niso v vstreznem higienskem stanju.
Po izjevi prisotnega naj bi bila v mesecu juliju 2007 izvedeno rušenje nekaterih stavb katera se ne upravljajo in takrat bo tudi istočasno izvedel odvoz vseh odpadkov (gradbeni odpadki, leseni deli...)
Pregled je zaključen 23.5.07 ob 13.30 uri. Zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katereh prejme en izvod stranka v postopku in en izvod inšpektor.

Podpis navzočih: Podpis inšpektorja(ev):

nečitljiv podpis žig nečitljiv podpis

Ministrstvo za zdravje RS

Stran 2 od 2
kopija originala MZRS

Gradbena inšpektorica je ob pregledu pojasnila, da je izdala odločbo o rušitvi štirih pomožnih objektov, o čemer so prisotni seznanjeni in se strinjajo, da gre za nevarne objekte.

Prisotni so se strinjali z rušitvijo dveh objektov, lesene barake pri Kljub vsemu in dveh garaž pri Socialnem centru. Po zadnjem predlogu posodbene pogodbe s strani MOL je jasno določeno, da se rušita zgolj ta dva objekta.

Ob inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljeno, da se opravlja gostinska dejavnost oziroma, da bi se odvijala v prijavi navedena dejavnost (točenje pijač, kuhanje špagetov) oz. ni bilo nobenega koncerta.

Koncert (unplugged) se je odvijal na dvorišču in v skladu z vabilom, ki ga omenja zapisnik inšpektorata. Zaključil se je ob 22. uri.

V dvorani vzdihljajev, kjer se po besedah prisotnega dogajajo interne zabave je tržni inšpektor ob »provizoričnem« točilnem pultu na spodnji polici našel list papirja, na katerem je bila popisana evidenca o porabi alkoholnih pijač in cigaret.

Nihče od prisotnih ni trdil, da se v dvorani vzdihljajev dogajajo interne zabave.

Ta popis zaloge in prodaje je sestavni del zapisnika o inšpekcijskem pregledu.

Na tem popisu ni nikjer omenjena beseda prodaja.

Ob tem je prisotni izjavil, da je spisek zgolj spisek interne porabe zaradi evidence. Ob pregledu so bile v dveh hladilnih vitrinah, ki niso delovale, shranjene alkoholne in brezalkoholne pijače. Tržni inšpektor je izdelal popis pijače, ki se je nahajala poleg točilnega pulta in sicer: 34 steklenic 0,5 pivo Zlatorog, 27 steklenic 0,5 Pivo Union, 4 l vina Cvička in 6 l vina Haložan, 9l ska Fructal in 6 l gazirane piače Fante in 6 l Coca Cola.
V času pregleda se je pridružil g. Andrej Kužnik – kontaktna oseba med MOL in objekti na naslovu Trubarjeva 72.

Pridružil se je Andrej Kurnik, ki je kontaktna oseba med MOL in skuščino uporabnikov in uporabnic Roga.

Pove, da je na MOL že pripravljena posodbena pogodba objektov na istem naslovu za dobo 1 leta. Priloga pogodbi naj bi bil načrt, kako zagotoviti varnost ljudi (določeni so deli, ki se bodo saniralai, deli, ki se bodo rušili in del pogodbe je tudi načrt požarne varnosti.

Na osnovi zgoraj navedenih ugotovitev ob inšpekcijskem pregledu se ugotovi:
1.vsi objekti so v razpradajočem stanju, higiensko neprimerni in nevarni za bivanje in za opravljanje kakršnekoli dejavnosti. Objekti nimajo uporabnih dovoljenj. Za reševanje problematike objektov bivše tovarne Rog so v danem primeru pristojni MOL kot lastnik objektov;
2.Pravno nedopustno in nesprejemljivo je, da lastnik objektov MOL razpradajoče in življenjsko nevarne objekte bivše prostore tovarne Rog oddaja uporabnikom s posodbeno pogodbo, pa naj bo to alternativna scena, umetniška scena ali skupinam mladih, saj z oddajanjem takih objektov in prostorov ogroža življenja mladih ljudi;
3.V skladi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 60/2007) mora biti za objekte, v katerih se namerava opravljati gostinska dejavnost, pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom o graditvi objektov, kar pa ni mogoče v nobenem od pregledanih objektov. V času inšpekcijskega pregleda ni bilo mogoče opaziti, da bi se kje odvijala v prijavi navedena dejavnost (točenje pijač, kuhanje špagetov) oz. ni bilo nobenega koncerta;
4.Mnenje tržnega inšpektorata je, da bi morala Mesta občina Ljubljana za tako imenovano »alternativno sceno« najti ustrezne prostore na obrobju Ljubljane, ne pa da spodbuja uporabo prostorov, ki so za to neprimerni, nevarni, brez ustrezne dokumentacije in v centru Ljubljane (Metelkova mesti in tovarna ROG), saj se ob kakšnem množičnem dogajanju lahko zgodi nesreča, za katero pa MOL najbrž ne bi odgovarjal;

Razpotnik Irena, univ.dipl.ing.str., univ.dipl.ekon.
VODJA OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA
In
PREDSEDNICA REGIJSKE KOORDINACIJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Ker je evidentno, da je večina navedenih ugotovitev napačna, izpodbijamo vse izpeljane sklepe, razen:
dela, ki govori, da objekti nimajo uporabnih dovoljenj in da so v pristojnosti MOL
dela, ki se nanaša na citat Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu. Ob tem je treba poudariti, da začasna raba bivše tovarne Rog ne predvideva gostinskih dejavnosti, temveč je namenjena kulturni in socialni produkciji.

Prav tako podajamo mnenje, da bi pravna ureditev razmerja med MOL in začasnimi uporabniki in uporabnicami Roga lahko laže preprečila morebitne nesreče. Prav tako pravna ureditev predvideva zapečatenje nevarnih prostorov, sanacijo določenih prostorov, priključitev na mestno električno omrežje, s čimer bi se izboljšala varnost rabe. Sama lokacija (center ali obrobje mesta) je za vprašanje varnosti povsem irelevantna.

Podpisniki zapisnika po inšpekcijskem pregledu so podpisali na roko napisan zapisnik, ki skoraj v večini ne ustreza zapisniku, ki je bil uradno podan.

JUTRI (10.9.07) V PONEDELJEK JE SESTANEK ZA ODDAJO UGOVORA
POROCILA OB 10:00 V HISI CVETJA !!


Filename/TitleVelikost
UGOVOR NA INSPEKCIJO.doc36.5 KB
IMG_0944.gif190.59 KB
IMG_0947.gif73.26 KB
IMG_1030.gif225.11 KB
IMG_0969.gif108.53 KB
ggobec2's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Report
Poslal-a ggobec2, Ned, 09/09/2007 - 17:55

SESTANEK za oddajo Demantov porocila, JUTRI (v ponedeljek 10.09.07) v Hisi cvetja ob 10:00 dopoldne!