Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

Poslal-a moonflower, Tor, 18/12/2007 - 21:28
20 Dec 2007 - 20:00 || 20 Dec 2007 - 23:00

Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

V Socialnem centru v Rogu bo ob 20. uri predstavitev biosindikalistiХnih iniciativ za odprte meje ter za delavske, socialne in dr avljanske pravice. Sodelujejo Kanak Attack (NemХija), Razzismo Stop (Italija), Socialni center v Rogu (Laboratorij za globalno dr avljanstvo)

V Хetrtek, 20. decembra, ob 16. uri na Fakulteti za dru bene vede v uХilnici tevilka 23

Dan pred vstopom Slovenije v Schengensko obmoХje organiziramo mednarodno razpravo o spreminjajoХih se mejah Evropske unije, o njihovem pomenu za definicijo dr avljanstva v Evropi in o dr avljanskih praksah, zaradi katerih je proces nastajanja novih meja kritiХen in s tem odprt.
Proces dekonstrukcije in rekonstrukcije meja, katerega etapa je vstop novih Хlanic EU v Schengensko obmoХje, bomo obravnavali s stali Хa vzpostavitve zunanje evropske meje, Хlenjenja dru be kontrole znotraj schengenskega obmoХja in irjenja rasizma ter ksenofobije.
SodelujoХi bodo podali kratke iztoХnice za razpravo o schengenski meji kot prostorski distribuciji bogastva in rev Хine in instituciji evropskega apartheida. Sku ali bodo vzpodbuditi kritiХno razpravo o ekspanziji mejnega re ima in z njim povezane premike v razumevanju pravice do zasebnosti in pravice dr ave da posega vanjo. Obenem bodo sku ali pojave rasizma in ksenfobije povezati s premiki suverenosti kot nadzora nad gibanjem posameznikov in populacij.

Na razpravi sodelujejo:

Manuela Bojad ijev (Goldsmiths College, London)
Andrej Kurnik (Fakulteta za dru bene vede, Ljubljana)
Polona MozetiХ (In titut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana)
Airi Triisberg (Public Preparation, Talin)
Rael Artel (Public Preparation, Talin)
Giovanni Iacono (odvetnik za vpra anja migracij in azila, Monfalcone)

Organizirajo PolitiХni laboratorij v sodelovanju s Zalo bo Sophia in Teorijo in prakso

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | koledar Delavnica