Navodila za uporabo prostora*

Poslal-a ThDi, Pet, 09/07/2010 - 15:59

v času RogoR produkcije

Prostor, v katerem se nahajaš*, je v lasti vseh občanov mestne občine Ljubljana. Ti si začasni uporabnik tega prostora. Uporabljaš ga na lastno odgovornost. Ker je pravna delitev ljudi na občane in ostale pri uresničevanju splošnega javnega interesa brez posebnega pomena, je prostor na voljo za uporabo vsem pripravljenim in sposobnim za sodelovanje.

Produkcija deluje na osnovi prostovoljnih prispevkov in dela. Vstopnine ni. Pijače se ne kupuje in prodaja. S prostovoljnim prispevkom omogočaš produkcijo in pogoje za njo. Več daš, boljše je! Sodeluješ pa lahko tudi če nimaš denarja.

Rogor te vabi in spodbuja k aktivni in ustvarjalni uporabi prostora in skrbi zanj. Dobrodošla je kakršnakoli izvedljiva odprta izvirna produkcija. Ko Rogor produkciji ponujaš sodelovanje, prevzemi nase vse kar lahko narediš sam/a. Ostalo je stvar dogovora. Če se dobro uskladimo, smo učinkovitejši in porabimo manj energije! Rogor omogoča tudi usposabljanje in izpopolnjevanje na različnih področjih povezanih s pripravo in izvedbo predstavitev produkcije kot so glasba, ambient, tonska tehnika, kulturni management,...

V koncertni dvorani v Rogu se odvijajo tudi dogodki, pri katerih Rogor ne sodeluje zaradi nestrinjanja z načinom produkcije. Glavni namen Rogor produkcije je spodbujanje ustvarjalnosti v družbi ne pa spodbujanje potrošnje.

DOBRODOŠLI!

_________
*koncertna dvorana v Rogu

prejšnja tematika | naslednja tematika Koncertna dvorana
Poslal-a ThDi, Tor, 01/05/2012 - 09:07

User space *

during the production RogoR

Space where are you right now *, is owned by all citizens in Ljubljana city. You're a temporary user of this space. You use it at your own risk. Due to the legal division of people to citizens and others being without special interest in achieving the general public interest, the space available for all willing and able to participate.

Production is based on voluntary contributions and work. Admission is free. Beverages are not bought and sold. The voluntary contribution make production and the conditions for it possible. The more you give, the better! You can also take part if you have no money.

Rogor that invites and encourages the active and creative use of space and care for it. Any viable open original production is welcome. When you offer Rogor production cooperation, take over all the work you can do yourself. The rest is a matter of agreement. If we coordinate closely, we are more efficient and use less energy! Rogor also provides training and development in various fields related to the preparation and presentation of performance productions such as music, ambience, sound engineering, cultural management, ...

In ROG's concert hall events are also organized in which Rogor does not participate because of disagreement with the method of production. The main purpose of Rogor productions is promoting creativity in society rather than encouraging consumption.

WELCOME!

_________
* Concert Hall in Rog