Štafeta mladosti za neomejen ROG uporabe / 25.5 / 17h

Poslal-a moonflower, Sre, 18/05/2016 - 00:08

/english - scroll down/

Medtem ko nam občinarji v maju pridigajo o solidarnosti, odprtosti, strpnosti, tovarištvu in o novi družbeni ureditvi, se ti isti dinozavri pripravljajo na izkoreninjenje avtonomne rogovske skupnosti z namenom, da spimpajo fasado, zalaufajo kafane, da globalnim kreativcem ponudijo lofty space to design in da tovarno Rog dokončno priklopijo na kapitalistično megamašino.

Rogovci, ki smo siti prekarnosti, razlaščanja in izkoriščanja ne bomo pustili da nam vzamejo naš prostor druženja, učenja, zabave in ustvarjanja, prostor kjer svobodno delujemo, si pomagamo in skupaj vzpostavljamo nove medsebojne odnose onkraj logike profita. V Rogu o levih vrednotah ne predavamo iz govorniškega odra ampak jih vsak dan in vsak trenutek živimo!

Vzemi svoje kolo, rolko, frizbi, žonglersko opremo ali svoj najljubši alter-ego in se pridruži štafeti mladosti za neomejen ROG uporabe!

***Mi smo bodočnost!***

Mi smo umetniki, aktivistke, skaterji, misleci, akrobatke, prosilci za azil, begunke, prijatelji, kolesarke, študentke, otroci, upokojenke, dijaki, zaposlene, prekerci, brezposleni. Mi smo ljudje, ki polnimo Tovarno Rog. Tukaj delamo, se družimo, zabavamo, ustvarjamo, si pomagamo, sodelujemo, se pogovarjamo, plešemo in delujemo. Mi smo vsi tisti, ki Tovarno Rog polnimo z vsebino in jo spreminjamo v otok solidarnosti, odprtosti, strpnosti, medsebojne pomoči, skupnosti in prijateljstva v mestu, ki se pospešeno spreminja v farso potoršnje in spektakla.

Mi smo otroški smeh, spomin na solidarnost, pobarvano platno, filozofski traktat, prvi pogovor v farsiju, mladostniško upanje, prvi ollie, objem prijatelja, žongliranje, večerna debata, prvi grafit, ritem kurdske glasbe, sončni zahod na strehi prve železobetonske stavbe v Ljubljani. Mi smo več kot deset let spominov na skupno delo. Mi smo bodočnost nad katero mestna oblast pošilja bagerje.

Ampak mi nočemo rušiti, mi želimo graditi. Graditi na temeljih solidarnosti z najšibkejšimi, skrbi za skupnost in ekologije kolesa, ki jo je poosebljala bivša tovarna. Na zoperstavljanju propadu in privatizaciji, upiranju degradaciji prostorov, ki je zaznamovala od občine zanemarjeno tovarno v 90ih. Na osvobajanju in oživljanju zapuščenih stavb, gradnji skupnostnih praks, ki zadnjih deset let bivajo v Rogu. Po temni noči ropanja in propada, danes v prostorih tovarne ponovno gori bakla upanja. Prostor zločina privatizacije danes ponovno daje vsakdanu radost in prihodnosti vizijo.

Mestna oblast se vrača na mesto zločina, da bi zaključila tranzicijski proces bogatenja manjšine na račun večine. Da bi porušila simbol solidarnosti in zgradila simbol potrošnje. Da bi na mestu edinstvenega prepleta raznolikih skupnostnih praks postavila še en mrtev in prazen prostor poblagovljenih odnosov.

Vendar radost igre, športa, misli, aktivizma, umetnosti, akrobacij in plesa ne bo dopustila, da ponovno porušimo tovarno in ji s sklonjenimi glavami rečemo “Adijo”. Moč podtalnega vrenja kreativnosti bo s povorko veselja, upanja in svobode vzkliknila: “dobrodošla bodočnost!” Bodočnost, ki že biva v prostorih Tovarne Rog. V stisku roke, ulitem kipu, prevoženem bowli, popravljenem kolesu, tečaju jezika, strgani struni, prvem triku z diablom, posajenem vrtu, večurnem sestanku, gledališki igri, skupnem kuhanju, ogledu filma,

To bodočnost bomo s povorko branili 25. maja ob 17.00. Zberemo se v Tovarni Rog.

***

While the city representatives are preaching to us about solidarity, openness, comradeship and of new social order, those same dinosaurs are preparing to uproot an autonomous Rog community with their purpose being to make the walls shiny, kick-start the cafe-bussines and to offer to the global creative calss some lofty designed space in order to finally connect Rog factory to the capitalist megamachine.

Rog people have enough of precarity, exploitation and we will not let that our place of socializing, learning, fun and creativity is taken away from us. We are not giving up on space in which we can act freely, help each other and together establish new relations beyond logic of profit. In Rog we do not preach about leftist values from a speakers booth, we live them every day and every moment!

Take your bike, skate, frisbee, juggling stuff or your favorite alter-ego and join the Parade of the Youth for an Unlimited Period of Use for Tovarna Rog .

M25: Parade of the Youth for an Unlimited Period of Use for Tovarna Rog

****We are the Future****

We are artists, skaters, thinkers, acrobats, asylum seekers, refugees, friends, bikers, students, children, retired, high school students, employed, precarious, unemployed. We are the people that are bringing life to Tovarna Rog. We work here, we socialize, have fun, produce, help each other, cooperate, discuss, dance and we act. We are all those who fill Tovarna Rog with content and by this remaking it into an island of solidarity, openness, tolerance, mutual aid, community and friendship in a town that is going through an accelerated transformation into a farce of consumerism and spectacle.

We are a cry of a child, a memory of solidarity, a painted canvas, a philosophic treatise, first words in farsi, a hope of youth, a first ollie, a hug from a friend, a session of juggling, an evening discussion, a first graffitti, a rhythm of kurdish music, a sunset from the roof of the first building in Ljubljana built by reinforced concrete. We are more than ten years of memories of the collective work. We are the future which the city authorities are undermining by confronting it with heavy-work machinery.

But we do not want to destroy, we want to build. We want to do that on the foundations of solidarity with the weakest, care for the community and ecology of the bicycle, materialized in the former factory. We want to do that by facing up to the deterioration and privatization, by resisting the degradation of space that throughout the 1990s characterized the factory as it was left in decay by the city authorities. We want to build by liberating the abandoned buildings, by breathing new life in them and by developing further the community practices that have found its place in Tovarna Rog in the last decade. After a dark night of plunder and collapse today the factory is again being lit by the torch of hope. What once was a crime scene of privatization, today again brings joy in everyday life and a vision of the future.

And yet Ljubljana city authorities are coming back to the crime scene in order to conclude the transition process of enriching the minority at the expense of the rest. To destroy a symbol of solidarity and tto build a symbol of consumption in its place. To build yet another dead and empty space of commodified relations, where now there is a unique assemblage of heterogeneous community practices.

No, the pleasures of play, sport, thought, activism, art, acrobatics and dance will not allow the factory to be demolished again. We will not lower our heads and say “Goodbye”. The power of underground blossoming of creativity expressed in a parade of joy, hope and freedom will declare: “Welcome Future!” The future that has already made Tovarna Rog its own. The future captured in a handshake, a casting of a statue, a bowl-ride, a repaired bicycle, a language course as well as in a string that got torn, a first diabolo skill learned, a garden sowed, a meeting that lasts for hours, a theatre play, collective cooking, a movie screening.

This is the future that we will defend on a parade on 25th May 2016 at 17h. We meet at Tovarna Rog.


Filename/TitleVelikost
rog uporaba.jpg62.27 KB
moonflower's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Poziv